فروشگاه جامع تحقیقات دانشجویی

پرفروش ترین محصولات

مقاله درمورد هزينه ها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

بنام خدا

هزينه ها در اصطلاح توسط گروهي از چيزهاي ساخته شده، به كار گرفته شده يا پردازش شده در يك زمان مشخص بوجود مي ايند؛ هزينه ها در برخي اوقات مربوط به فراهم سازي سطوح كاري اند؛ يك مثال خوب از هزينه هاي مربوط به فراهم سازي سطوح كاري، سرمايه است كه صرف راه اندازي يا تعمير يك اتومبيل ميشود؛ گهگاه راهاندازي يك اتومببيل ممكن است با توجه به قطعات مختلف به كار رفته در آن به حدود 900 دلار برسد؛ اگر هر بخشي در طي يك روز راه اندازي شود و هزينه اي معادل "900 دلار" مفروض داشته باشد، بنابراين در دو روز به حد 1800 دلار خواهد رسيد. نخستين مرحله كاري بالغ بر 3000 قطعه نوع A به وجود مياورد؛ مرحله دوم هم بالغ بر 600 قطعه نوع B توليد خواهد كرد؛ اين كمييت ها به طور خاص احتياج به توليد كالا با خدمات دارند زيرا يك شركت با كمپاني داراي يك سيستم توليد لحظه اي است و در ازاي ايجاد كالاي بيشتر روند رو به رشد توليد را نشان ميدهد. اگر از پايه و مبتا هزينه هاي اجرايي را محاسبه كنيم، براي 36000 قطعه تقسيم شده حدودا 1800 دلار سرمايه لازم داريم ؛ به اصطلاح براي هر قطعه تقريبا 0.3 دلار هزينه مصرف ميشود؛ بر اساس اين روش، اصل هزينه براورده شده براي قطعات نوع A حدود 1300 =0.3 × 3000 تعيين ميگردد؛ بنابراين، سرمايه براورده شده براي 3000 قطعه نوعA با فرض اينكه هزينه اختصاصي براي هر كدام 0.3 باشد، به حدود 900 دلار ميرسد و اگر 600 قطعه نوع B را داشته باشيم، براي هر قطعه اگر 1.5 دلار برآورده شود، چيزي در حدود 900 دلار ميشود؛ براي اينكه هزينه هاي برآورده شده كاملا اقتصادي و منطقي باشند، بايستي رابطه اصولي ميان راه اندازي ( نصب ) و كاركرد (اجراي ) دستگاه ها برقرار نمود؛ هزينه هايي كه در اثر توسعه،توليد و آموزش برنامه هاي مختلف ايجاد ميشود را در اصطلاح هزينه هاي توليد- پردازش ميگويند؛ براي اينكه مفهوم سطح هزينه ها به طور واضح روشن شوند، به نظر ميرسد كه ميبايست مثالي از سازمان مهندسي شركت هاي باربري آورد؛ در عين حال روزانه حدودا 3 دستور العمل تغيير مهندسي در طول ماه كي (MAG ) صادر شدند كه در اصطلاح ECOS نام داشتند؛ در ميان اين دستور العمل هاي ECOS 4موردR را ايجاد ميكردند و تنها يك مورد S را توليد مينمود و هيچكدام نيز نقش توليد T را نداشتند؛ هزينه هاي مربوط به ECO را نزديك به 7500 دلار تعيين كرده ايم ؛ ضمن اينكه در طول ماه مي، شركت حدودا 1000 واحد از كالاي نوع R را توليد نموده و 1500 واحد كالاي نوع s و در نهايت نيز 5000 واحد كالاي نوع T را توليد ميكند؛ اگر هزينه هاي مربوط به ECO براي هر واحد سطح به طور مجزا محاسبه نمائيم، كل هزينه ECO را نزديك به 37500 دلار تخمين زديم. البته با اين فرض كه نزديك به 7500 عدد كالا با قيمت فرضي 5 دلار توليد شوند؛ با اين تفاسير هزينه ECO را نزديك به 2500 دلار براي توليد كالاي نوعT برآورد نموديم كه هيچ گونه دستورالعمل تغيير مهندسي را براي آن اعمال نكرديم ؛ هزينه هاي براورد شده براي سطوح توليد ∕ پردازش ECO را به ترتيب حدودا 30000 دلار براي كالاي R و 7500 براي كالاي نوع S ميباشد؛ مقادير به دست آمده تنها شامل كالاهاي توليدي S و R بودند و فرآيند توليد ماه جاري را تا زمان اتمام آن به شمار نمي آورتد؛ هزينه هاي ECO را براي تمام واحدهاي S و R كه در اينده توليد ميشوند، دقيقا تخمين زده و در عين حال تاثيرات جانبيECOS ها را نيز مد نظر قرار داديم؛ زيرا گهگداري طرحهاي متفاوت ارائه شده ، ارزش و سود آوري بيشتري نسبت به هزينه هايECOS دارا بودند؛ لذا با انجام اين سري عكس العمل هاي اختصاصي بيشتر به مفهوم (نظريه) چرخه حيات دست پيدا ميكنيم؛ هزينه هاي ويژه در سطوح سازماني براي اهداف به خصوصي غير قابل درمان ( بهسازي ) در نظر گرفته ميشوند كه تداوم اين هزينه ها توسط قابليت هاي ابزاري تعيين ميشوند؛ اين گونه هزينه هاي مربوط به سطوح سازماني، براي فعاليت ها و توليدات و سرويس هاي مختلفي عموميت پيدا ميكند و معمولا هم جنبه اختياري دارند؛ با اين وجود هزينه هاي مربوط به سطوح سازماني از لحاظ نظري به هيچ وجه براي توليدات ( كالاهاي ) صرف در نظر گرفته نمي شوند. در واقع شركت ها آنها را براي كالاهاي توليدي و خدمات تبديلي شان لحاظ ميكنند كه معمولا هزينه هاي مذكور داراي شاخه هاي فرعي ميباشند. طبق نظر حسابداران مجرب و با سابقه اگر هزينه ها و قيمت ها با هيچگونه از تغييرات اعمال شده در سطوح توليد، فرقي نكنند، ميتوان گفت كه هزينه ها با قيمت هاي مذكور به حالت تثبيت شده در آمدند؛ در واقع فراهم سازي، توليد و پردازش در كنار هزينه هاي مربوط به سطوح سازماني باعث ايجاد تغيير ميشوند، در حاليكه هر كدام بنا بر دلايل و شرايط مختلفي باعث ايجاد تغيير در حجم توليد ميشوند. بنابراين براي تغيير يك ارزيابي غلط از هزينه هاي توليد يا خدمات، بايستي هزينه ها را در سطحي بالاتر از حالت مرسوم جمع آوري نمود؛ زيرا هزينه هاي مربوط به سطوح فراهم سازي، توليد و پردازش دقيقا با واحد هاي توليد شده ارتباط دارند (مگر اينكه در سطوح مختلفي قرار داشته باشيم)؛ اين هزنه ها را ميتوان در سطح توليد با هم ديگر جمع نمود تا اينكه با توليدات قبلي توسط فروشندگان كالا هماهنگ شوند؛ قيمت هاي سطوح سازمان بندي شده به يكديگر ارتباط و وابستگي توليدي ندارند، لذا آنها را فقط ميبايست فقط از مجموع درآمد خالص قبلي تفريق نمود؛ تصوير شماره 3-4 چگونگي جمع شدن قيمت ها يا هزينه ها را در سطوح پردازش توليد و فراهم سازي (راه اندازي ) را نشان ميدهد كه هزينه هاي مذكور در محاسبه هزينه هاي توليدي مجموع نقش مهمي دارند؛ هر هزينه توليدي را ميبايست در تعداد واحدهاي فروخته شده ضرب نمود و سپس مقدار هزينه كالاهاي فروخته شده را از درامدهاي توليد كل تفريق نمود؛ به اين وسيله سود يا منفعت خط توليد را براورده كرده و سپس كمبودها يا كاستي هاي موجود را بدست مي آوريم؛ تمامي اين محاسبات را براي هر خط توليد مجزا بايستي انجام داد و سپس آنها را با يكديگر جمع كرد تا از اين طريق درآمد يا ضرر توليد خالص را بدست آورد؛ اگر در آمد يا ضرر توليد خالص را از هزينه هاي پنهان سطوح سازمان بندي كسر كنيم به سود يا زيان شركت براي ارزيابي مديريت داخلي دست پيدا ميكنيم؛ در اين روش تفاوت هاي قديمي ( مطابق آنچه در بخش سوم آورده شده است) ميان هزينه هاي توليد و دوره كاري را بايستي نا ديده گرفت؛ اين تجزيه و تحليل ها آناليزهاي موشكافانه مديريت داخلي شركت براي سود و زيان توليد اهميت زيادي دارند؛ در واقع انعكاس دقيقي از سرمايه گزاري هاي خارجي انجام شده ارائه ميكند؛ زيرا تفاوت هزينه توليدي پردازش براي الگوهاي محاسباتي پذيرفته شده، مشخص نشده است؛ مدل نشان داده شده در شكل 3-4 هنوز بزاي گزارشهاي مالي خارجي مورد پذيرش نمي باشد ؛اطلاعات به دست آمده از شركت هاي كارخانه اي باشد خط توليد را در شكل 6-4 ملاحظه ميكند؛ تفاوت اطلاعات نتيجه شده مربوط به ضرب كردن هزينه ي سطوح توليد مختلف ميباشد؛ قبل از اينكه برخي از هزينه هايي را كه در سطوح سازمان، توليد، پردازش و راه اندازي ايجاد ميشوند را تشخيص بدهيم، شركت هزينه هاي اصلي كارخانه را 3 خط توليدش بر حسب يك ساعت ماشيني (MH ) برآورد ميكند؛ اصولا هر كالاي توليدي با خط توليدي احتياج به يك ساعت ماشيني دارد ولي مسئول ويژه نوع D حجم كمي داشته و در عين حال به خط فرمان مخصوصي احتياج دارد؛ همانطوري كه در بخش اول شكل 6-4 ملاحظه ميكنيد، اطلاعات مربوط به هزينه ها نشان ميدهند كه كالاي نوع D يك توليد سودمند (مفيد ) ميباشد؛ سپس از آن آناليز و بررسي اين فعاليت ها، شركت شروع به تبديل و بهسازي هزينه ها در سطوح مختلف ميكند؛ سپس هزينه هاي راه اندازي را بر پايه كالا هاي توليد شده برآورده ميكند؛ جزئيات به خصوصي در بخش دوم شكل 6-4 نمايش داده شده اند كه به طور دقيق ارقام سود و زيان محصول را ارائه ميكند؛ با انجام آناليزهاي موشكافانه ميتوان پي برد كه براي توليد كالاي نوع D، هزينه هاي اختصاصي داده شده بر نمي گردند يا در اصطلاح اقتصادي يا سودمند نيست؛ هزينه هاي قابل مشاهده يا ملموس نمي باشند، زيرا شركت ها در انواع مختلفي از فعاليت ها حضور دارند و بالتبع اين فعاليتها منابع سرمايه اي شركت را مصرف مي كنند؛ حسابداران از قديم الايام روش هاي ويژه اي را براي محاسبه هزينه هاي معمله با تجارت به كار ميبرند، به جاي اينكه روي منبع هزينه تمركز شود، دقيقا به هزينه هاي انجام شده توجه ميكردند؛ با اين وجود مديران فعلي معتقدند كه سيستم اجرائي معاملات سنتي داراي هزينه هاي جانبي


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 1,100 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file91_1484160_2681.zip24.2k