فروشگاه جامع تحقیقات دانشجویی

پرفروش ترین محصولات

مقاله درمورد خزش

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

خزش:

خزش ارتباط نزديكي با جمع شدگي دارد و هر دو پديده به خمير سيمان هيدراته شده مربوط مي شوند به

عنوان يك قانون كلي مي توان گفت بتني كه در برابر جمع شدگي مقاومت مي كند مقدار خزش كمي نيز در

آن ايجاد مي شود پارامتر اصلي موثر در خزش شدت بار است البته پارامتر هايي نظير تركيبات بتن و

شرايط محيطي و ابعاد نمونه نيز موثر مي باشد ابتدا بايد فرق بين خزش اصلي كه بدون تبادل رطوبتي

با محيط اطراف بوجود مي آيد و خزش ناشي از خشك شدن مصالح مشخص مي گردد.مورد اول در اعضاي

سازه اي واقعي و ضخيم بوجود مي آيد مورد دوم در نمونه هاي آزمايشگاهي كوچك (با ابعاد كمتر از 15

cm) مشاهده مي شود و حداكثر خزش در المانهاي سازه اي نازك را پيش بيني مي كند خزش اصلي و خزش

كل حدودي هستند كه مقدار خزش ايجاد شده در هر عضو كه در رطوبت نسبي بين 50%و100%خشك شده

است بين آنها خواهد بود .

ارتباط بين خزش اصلي و ريز ساختار بتن :

بتن از سنگدانه و خمير سيمان تشكيل شده است از هيدرات ذرات هيدراته نشده آب آزاد و حباب هاي هوا

مي توان به عنوان اجزاي تشكيل دهنده خمير سيمان نام برد خزش اصلي به هيدراتها مربوط مي شود (خزش

سنگدانه ها وذرات هيدراته نشده سيمان يا صفر است و يا قابل صرف نظر كردن مي باشد )دليل فيزيكي قاطع

و مشخصي در اين رابطه وجود ندارد اما مي توان اين موضوع را به افزايش حجم هيدراتها در ريز ساختار

بتن مربوط دانست دامنه خزش اصلي بطور مستقيم در ارتباط با ذرات آب آزاد موجود در ريز ساختار بتن نيز

مي باشد و در يك بتن كاملا" خشك هيچگونه خزشي بوجود نمآيد در بتن هاي با مقاومت بالا به دليل پايين

بودن نسبت آب به جزء سيماني مقدار حجم هيدراتها و آب آزاد كاهش مي يابد بعلاوه خشك شدگي خودبخودي

نيز اتفاق مي افتد.عوامل فوق باعث كاهش خزش در اين نوع بتن ها مي شود

خزش تحت اثر تنشهاي زياد:

خزش ايجاد شده در بتن در دامنه اي بصورت تقريبا" خطي متناسب با تنش وارد بر آن است ين دامنه در بتن

هاي عادي تا 40/0 مقاومت بتن مي باشد ولي در بتن هاي با مقاومت بالا كمي بيشتر است .در خارج از اين

دامنه خزش سريعتر از تنش هاي وارده افزايش پيدا مي كند در تنش هاي بيش از 75%مقاومت بتن ممكن

است سازه به دليل پديده خزش در دراز مدت دچار تخريب شود.

 

جمع شدگي و خزش ناشي از خشك شدن:

روند خشك شدن:

تحقيقاتي محدودي در رابطه با خشك شدن بتن هاي با مقاومت بالا انجام شده است بتن هاي با مقاومت بالا در

معرض جمع شدگي خودبخودي قرار دارند آب مصرف شده در عمل هيدراتاسيون نمي تواند از مصالح خارج

شود بنابراين كاهش آب در بتن با مقاومت بالاي سخت شده عموما" كمتر از بتن هاي معولي است اما صفر

نمي باشد براي ادامه پديده خشك شدن بايد رطوبت محيط كمتر از رطوبت نمونه باشد در بتن هاي با مقاومت

بالاي داراي ميكروسيليس رطوبت داخلي زير 80% است بنابراين اگر چنين بتني در معرض شرايط محيطي

با رطوبت نسبي بيش از 80% قرار گيرد هيچگونه جمع شدگي ناشي از خشك شدن در آن اتفاق نمي افتد در

بتن هاي با مقاومت بالا ساختار سوراخ بسيار ريز مي باشد اين موضوع بدليل ريز بودن خلل وفرج موجود

در خمير و حضور افزودنيهاي سيماني است اين موضوع باعث نفوذ پذيري با گاز خيلي كم مي گردد.

بنايراين انتظار مي رود كه جمع شدگي جنبشي خيلي آهسته انجام شود براي كنترل اين فرضيات روند خشك

شدن بتن هاي معمولي و بتن هاي با مقاومت بالاي داراي ميكروسيليس مورد مطالعه قرار گرفته اند دو روش

مختلف براي عمل آوري نمونه هاي استوانه اي به قطر mm 60 بكار رفته است در روش اول نمونه ها پس

از 24 ساعت در محيطي با رطوبت نسبي 50%و دماي 20درجه قرار گرفته اند و روش دوم آنها 28 روز

در شرايط آببند نگهداري شده اند و پس از آن در محيطي شبيه حالت قبلي خشك گرديده اند .

در عمل آوريبه روش دوم هيدراتاسيون پوشش كاملتر است بنابراين خشك شدگي جنبشي در آن آهسته تر اتفاق

مي افتد در بتن هاي با مقاومت خيلي بالا بعد از 4 سال حدود cm3 از آن خشك مي شود ولي در بتن هاي

معمولي پس از اين مدت تعادل كامل با محيط اطراف برقرار مي شود در برون يابي بلند مدت مثلا" براي 50

يا 100 سال تخمين مقدار آب موجود در بتن هاي با مقاومت خيلي بالا ساده نيست يك فرضيه محافظه كارانه

اين است كه در طي اين مدت تمام نمونه مانند پوشش آن خشك مي شود اما با توجه به اين كه واكنش هاي

هيدراتاسيون بعد از 28 روز نيز ادامه پيدا مي كند و مقاومت بتن به مرور بالا مي رود اين نظريه مي تواند

درست نباشد.

جمع شدگي ناشي از خشك شدن:

اطلاعات بسيار كمي در رابطه با جمع شدگي ناشي ا زخشك شدن در بتن هاي با مقاومت بالا وجود دارد .

اكثر آزمايشها بر روي نمونه هاي در حال خشك شدن انجام شده است و به موزات آنها نمونه هاي نگهداري

شده در شرايط آببند وجود نداشته اند پس نميتوان بخش مربوط به خشك شدگي خودبخودي را از آن جدا نمود

از اين گذشته پيشنهاد مدلهاي رياضي براي برون يابي نيز بسيار مشكل است چرا كه سرعت پديده خشك شدن

در اين نمونه ها بسيار بسياركند است .موارد ارائه شده در اين قسمت مربوط به كرنش هاي اندازه گيري شده

در مدت زمان محدود بر نمونه هاي كوچك مي باشد با اندازه گيري كرنش ناشي از جمع شدگي سطحي در يك

ستون ساخته شده از بتن با مقاومت بالا و مقايسه آن با نتايج بدست آمده از نمونه هاي نگه داري شده در

شرايط آزمايشگاهي مي توان گفت كه كرنشهاي ناشي از جمع شدگي سطحي در شرايط كارگاهي به مقدار

قابل ملاحظه اي كمتر است .اطلاعات متفاوتي در رابطه با جمع شدگي ناشي از خشك شدن در بتن هاي داراي

فوق روان كننده ها وجود دارد بتن روان براي رسيدن به مقاومتي مشخص احتمالا" سيمان بيشتري نياز دارند

و بنابراين مقدار بيشتري جمع شدگي از خود نشان مي دهد استفاده از فوق روان كننده براي كاهش آب

مصرفي مي تواند در اكثر حالات باعث كاهش جمع شدگي نيز گردد. نتايج يكسري از آزمايشها نشان داده اند

كه فوق روان كننده نفتالين در نمونه هاي دارايmm /kg 600-500 سيمان باعث كاهش جمع شدگي ميگردد.

اما پس از يك سال نگه داري در آب اين مواد باعث افزايش تورم مي گردد وجود فوق روان كننده ها باعث

ميشود كه مقدار تورم بتن تقريبا"به اندازه 50%افزايش يابد.بعلت اينكه تورم با افزايش مقدار سيمان زياد

ميشود ميتوان افزايش تورم در بتن هاي داراي فوق روان كننده را به دليل افزايش خمير سيمان هيدراته شده

كه باعث افزايش سريع مقاومت در سنين اوليه ميشود دانست نظريه ديگر اين است كه مواد افزودني ساختار

خمير را اصلاح ميكنند بطوريكه قابليت تورم آن افزايش مي يابد مقدار جمع شدگي ناشي از خشك شدن در

بتن هاي داراي ميكروسيليس كمتر يا مساوي مقدار فوق در بتن هاي داراي خاكستر بادي است .همچنين

تحقيقات نشان داده است كه براي انجام واكنشهاي پوزولاني كامل خاكستر بادي لازم است كه عمل آوري

در آب انجام شود گزارش ها نشان مي دهد كه جمع شدگي در بتن هايي كه داراي مقدار متناسبي خاكستر

بادي مي باشد قابل مقايسه با بتن هايي است كه از سيمان پرتلند ساخته شده اند.مقدار جمع شدگي دراز مدت

براي بتن هاي ضعيف در مقايسه با بتن هاي با مقاومت متوسط و بالا بيشتر است همچنين در بتن هاي با

مقاومت كم ومتوسط تاثير سنگدانه ها در مقايسه با نسبت آب به سيمان داراي اهميت كمتري است .

در 5 مخلوط داراي مقاومت فشاري 28 روزه بين 60تا64 مگاپاسكال تغيير شكل ناشي از جمع شدگي به

صورت معكوس با مدت زمان عمل آوري مرطوب متناسب است و با فازايش طول دوره عمل آوري

مقدار جمع شدگي كاهش مي يابد.همچنين نتيجه شده است كه در بتن هاي داراي خمير سيمان كمتر و سنگدانه

بزرگتر مقدار جمع شدگي كمتر است هچنين استفاده از فوق روان كننده ها تاثير زيادي رو ي تغيير شكل

ناشي از جمع شدگي نداشته است تغيير شكل هاي ناشي از جمع شدگي مشاهده شده در بتن هاي با مقاومت

بالاتر (83 تا 136 مگاپاسكال )با پيش بيني ارائه شده توسط آيين نامه CEB مقايسه شده اند نتايج حاصله

نشان مي دهند كه تغيير شكل ناشي از جمع شدگي در بتن هاي با مقاومت بالاتر خيلي سريعتر از آنچه كه

CEB پيش بيني مي كند اتفاق مي افتد.تحقيقاتي بر روي 7 مخلوط بتن با مقاومت بالا انجام گرفته است و

خصوصيات مربوط به جمع شدگي ناشي از خشك شدن آنها مورد بررسي قرا ر گرفته است 

 

 

خزش ناشي از خشك شدن :

در رابطه با اصول فيزيكي و شيميايي پديده خزش ناشي از خشك شدن هيچگونه توافقي وجود ندارد بر طبق

نظريه بازانت و چرن افزايش كرنش ذاتي در اثر خشك شدن در بتن هايي كه به آنها بار وارد مي شود بيشتر

است بنابراين خزش ناشي از خشك شدن بدون بار خارجي كمتري را مي توان انتظار داشت نظريه ديگر

محققين اين است كه خزش ناشي از خشك شدن اصولا" به اثر سازه اي مربوط مي شود خشك شدگي غير

يكنواخت باعث ايجاد تركهاي سطحي مي شود و در نتيجه مقداري از تنش هاي خودبخودي آزاد مي شوند .

و بنابراين با كاهش تغيير شكل به دليل خشك شدگي خودبخودي مواجه مي شويم خواص بتن را ميتوان با

توجه به نسبت آب به سيمان و نوع و مقدار سنگدانه ها و سيمان پيش بيني نمود بنابراين شبيه جمع شدگي

افزايش نسبت آب به سيمان و مقدار سيمان در حالت كلي باعث افزايش خزش مي شود .همچنين سنگدانه ها

اثر مقيد كننده دارند و افزايش آنها باعث كاهش خزش مي گردد آزمايشهاي مختلف نشان داده اند كه تغيير


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file23_1547670_2404.zip28.5k